Informații referitoare la obținerea Certificatului Profesional Curent
C.F.R.: Comunicat de presa privind Legea interzicerii publicitatii la medicamente si farmacii

Decizia C.N. nr. 1/2007 privind intocmirea si eliberarea Certificatului profesional curent

Prezentul act a fost preluat din Programul ”Legis”
DECIZIE nr. 1 din 16 februarie 2007
privind intocmirea si eliberarea Certificatului profesional curent

EMITENT: COLEGIUL FARMACISTILOR DIN ROMANIA
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 324 din 15 mai 2007
Data Intrarii in vigoare: 15 Mai 2007
————————————————————————-
În temeiul art. 579 lit. c) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al Normelor privind întocmirea, emiterea şi utilizarea dovezilor de onorabilitate şi moralitate profesională ale medicilor, medicilor dentişti şi ale farmaciştilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.464/2006,
Consiliul Naţional al Colegiului Farmaciştilor din România decide:
ART. 1
(1) Se aprobă modelul Certificatului profesional curent.
(2) Modelul Certificatului profesional curent este prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta decizie.
ART. 2
(1) Certificatul profesional curent va fi întocmit de către Colegiul Farmaciştilor din România şi va fi eliberat de colegiul teritorial la care este înregistrat solicitantul.
(2) Valabilitatea Certificatului profesional curent este de 3 luni de la data emiterii.
ART. 3
(1) În termen de maximum 3 zile de la primirea solicitării de eliberare a Certificatului profesional curent, colegiul teritorial va transmite Colegiului Farmaciştilor din România în vederea întocmirii şi eliberării documentului cererea tip, al cărei model este prezentat în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezenta decizie.
(2) În termen de maximum 30 de zile de la primirea cererii, Colegiul Farmaciştilor din România va întocmi Certificatul profesional curent şi îl va transmite colegiului teritorial.
ART. 4
Pentru obţinerea Certificatului profesional curent, farmacistul va depune la colegiul teritorial un dosar care va cuprinde următoarele documente:
1. cerere tip, conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta decizie;
2. copie a diplomei de licenţă;
3. copie a Certificatului de membru al Colegiului Farmaciştilor din România;
4. copia actului de identitate sau a paşaportului solicitantului;
5. copii ale documentelor privind specialităţile obţinute;
6. atestarea colegiului teritorial la care este înregistrat farmacistul solicitant, privind suspendarea/nesuspendarea dreptului de exercitare a profesiei de farmacist ori interdicţia temporară sau definitivă în acest sens.
ART. 5
(1) Certificatul profesional curent se va emite de către Colegiul Farmaciştilor din România care, pe baza cererii prevăzute în anexa nr. 3, îl va transmite colegiului teritorial.
(2) Colegiul teritorial va întocmi un registru de evidenţă cu datele de identificare a certificatelor profesionale curente eliberate farmaciştilor din judeţul respectiv şi pe care le va remite solicitanţilor sub semnătură de primire.
ART. 6
Eliberarea şi utilizarea Certificatului profesional curent se vor face cu respectarea procedurilor prevăzute în Normele privind întocmirea, emiterea şi utilizarea dovezilor de onorabilitate şi moralitate profesională ale medicilor, medicilor dentişti şi ale farmaciştilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.464/2006.
ART. 7
Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Preşedintele Colegiului Farmaciştilor din România,
Dumitru Lupuliasa
Bucureşti, 16 februarie 2007.
Nr. 1.
ANEXA 1
┌───────┐ COLEGIUL FARMACISTILOR DIN ROMANIA
│SIGLA           ROMANIAN PHARMACISTS’ ASSOCIATION
                        Str. Viitorului nr. 4, Sector 2 – BUCURESTI
Tel./Fax 021- 210 02 56; Tel. 021 – 210 02 51
E-mail: [email protected]; www.colegfarm.ro
CERTIFICAT PROFESIONAL CURENT
CURRENT PROFESIONAL CERTIFICATE
Seria …… Nr. ……..
Series ….. No. ……..
din ………….
dated ………..
DATE PERSONALE ALE FARMACISTULUI:
PHARMACIST’S PERSONAL INFORMATION:
Nume:                                      iniţiala tatalui:
Last name:                              father’s initial:
Prenume:
First name:
Cetăţenie (inclusiv dubla cetăţenie):
Citizenship (inclusively double citizenship):
CNP/PIN:
Sex: M [] /F []
Data naşterii:
Date of birth:
Certificat de membru al C.F.R. seria nr. din data de
Certificate of Membership of the R.P.A. Series No. dated
CALIFICAREA PRIMARA IN PROFESIE:
PRIMARY QUALIFICATION IN THE PROFESSION:
Instituţia de învătământ superior absolvita (denumirea acesteia şi localitatea);
Graduated high education institution (its denomination and city):
Data obţinerii calificării (absolvire sau licenţă):
Date af obtaining the qualification (graduation or licence):
Diploma: seria ,numarul
Degree: series ,number
Denumirea calificării:
Qualification denomination:
SE COMPLETEAZA PENTRU O A DOUA CALIFICARE RELEVANTA:
TO BE FILLED OUT FOR THE SECOND RELEVANT QUALIFICATION:
Instituţia de învăţământ superior absolvită (denumirea acesteia si localitatea):
Graduated high education institution (its denomination and name of the city):
Data obţinerii calificării (absolvire sau licenţa):
Date of obtaining the qualification (graduation or licence):
Diploma: seria ,numarul
Degree: series ,number
Denumirea calificării (titlul):
Qualification denomination (title):
DATE CU PRIVIRE LA FORMELE DE ÎNVĂŢĂMÂNT POSTUNIVERSITAR ABSOLVITE:
INFORMATION REGARDING GRADUATED POSTGRADUATE EDUCATION FORMS:
specialitatea/specialităţile (denumire – titlul oficial de calificare al specialităţii, listat pentru România de Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European si a Consiliului, certificate nr. din data):
Specialty(-ies) (denomination official specialty qualification title, listed for România by Directive 2005/36/EC of the European Parliament & of the European Parliament and Council, certificate No. and date):
grad profesional (farmacist, farmacist rezident, farmacist specialist, farmacist primar/data obţinerii):
professional rank (pharmacist, resident, pharmacist, specialist pharmacist, primary pharmacist/obtaining date):
ADRESA LOCULUI DE MUNCĂ ÎN ABSENŢĂ, ADRESA DE DOMICILIU:
ADDRESS OF THE WORKING PLACE, IF NOT APPLICABLE PLEASE PROVIDE YOUR RESIDENCE ADDRESS:
………………………………………………………..
………………………………………………………..
DATE PRIVIND DREPTUL DE EXERCITARE A PROFESIEI – SANCŢIUNI:
DATA REGARDING YOUR RIGHT TO PRACTICE THE PROFESSION – SANCTIONS:
………………………………………………………..
………………………………………………………..
– adeverinţă eliberată de colegiul judeţean al farmacistilor:
– certificate released by the county association of pharmacist:
în vederea:
with a view to:
[ ] exercitarii profesiei in afara granitelor Romaniei;
practising the profession outside the borders of Romania;
[ ] întocmirii dosarului de înscriere la examen de promovare profesionala sau concurs de ocupare a unui post vacant de farmacist:
drawing up the record required for registration wite a view to defending the examination for professional promotion or occupying a vacancy as a pharmacist.
Valabil până la data:
Valid until:
                                                                  PRESEDINTELE
PRESIDENT
┌────────────────┐
│Stampila C.F.R. │
│ Seal of R.P.A. │                     COLEGIUL FARMACISTILOR DIN ROMANIA
│ │                                       OF THE ROMANIAN PHARMACISTS’ ASSOCIATION
│ │
│ │                                               Prof. Dr. Farm. Dumitru LUPULIASA
└────────────────┘      PH.D.Pharmacist Dumitru LUPULIASA
NOTA(CTCE)
———-
Pe fundalul CERTIFICATULUI, se gaseste sigla -COLEGIUL FARMACISTILOR DIN ROMANIA- a se vedea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 324 din 15 mai 2007.
ANEXA 2
Model de cerere a farmacistului către colegiul teritorial
DOMNULE PREŞEDINTE
Subsemnatul ………, cu domiciliul în ………., angajat la ……, în calitate de ….., membru al Colegiului Farmaciştilor din România din anul ….., posesor al Certificatului de membru al C.F.R. seria .. nr. …. din data ……, solicit eliberarea Certificatului profesional curent în vederea:
– exercitării profesiei în afara graniţelor României;
– întocmirii dosarului de înscriere la examenul de promovare profesională sau la concursul de ocupare a unui post vacant de farmacist.
Anexez în copie:
1. copie a diplomei de licenţă;
2. copie a Certificatului de membru al Colegiului Farmaciştilor din România;
3. copia actului de identitate sau a paşaportului;
4. copii ale documentelor privind specialităţile obţinute.
Semnătura
……….
Data …..
ANEXA 3
Model de cerere a colegiului teritorial către C.F.R.
COLEGIUL FARMACIŞTILOR DIN JUDEŢUL ………
Către,
COLEGIUL FARMACIŞTILOR DIN ROMÂNIA
BIROUL EXECUTIV
Prin prezenta vă rugăm a proceda la eliberarea Certificatului profesional curent pentru domnul/doamna farmacist ………..
Menţionăm că solicitantul/solicitanta a depus la sediul nostru documentaţia completă, conform prevederilor Deciziei nr. 1/2007 a Consiliului Naţional al Colegiului Farmaciştilor din România, înregistrată cu nr. ……../data …….
Datele personale ale farmacistului:
Nume …….. iniţiala tatălui ……
Prenume ………………..
Cetăţenie (inclusiv dubla cetăţenie) ………
CNP:
Sex M[]/F[]; Data naşterii: (ZZLLAAAA) [][][][][][][][]
Certificat de membru al C.F.R. seria …. nr. …… din data de …….
Calificarea primară în profesie:
Instituţia de învăţământ superior absolvită
…………………………………………….
(denumirea, localitatea, data obţinerii acesteia)
Data obţinerii calificării (absolvire sau licenţă) – (ZZLLAAAA) [][][][][][][][]
Diploma seria [][][][] numărul [][][][][][][][], denumirea calificării ……..
Se completează pentru o a doua calificare relevantă:
Instituţia de învăţământ superior absolvită ………………….
…………………………………………………………
(denumirea acesteia, localitatea)
Data obţinerii calificării (absolvire sau licenţă) – (ZZLLAAAA) [][][][][][][][]
Diploma seria [][][][] numărul [][][][][][][][], denumirea calificării ……
…………………………………………………………….
(titlul)
Date cu privire la formele de învăţământ postuniversitar absolvite:
– specialitatea/specialităţile ……………………………..
…………………………………………………………
(denumirea – titlul oficial de calificare al specialităţii, listat pentru România de Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European şi a Consiliului, certificate nr. din data)
– gradul profesional
……………………………………………………..
(farmacist, farmacist rezident, farmacist specialist, farmacist primar/data obţinerii)
Adresa locului de muncă – în absenţă, adresa de domiciliu:
………………………………………………..
………………………………………………..
Date privind dreptul de exercitare a profesiei – sancţiuni:
…………………………………………………..
…………………………………………………..
[…] Solicitantul nu figurează în evidenţele noastre ca fiind decăzut din dreptul de exercitare a profesiei de farmacist;
[…] Solicitantul figurează în evidenţele noastre ca fiind decăzut din dreptul de exercitare a profesiei de farmacist pe o durată de ………., respectiv pe perioada …………… .
În vederea:
[] exercitării profesiei în afara graniţelor României;
[] întocmirii dosarului de înscriere la examenul de promovare profesională sau la concursul de ocupare a unui post vacant de farmacist.
Preşedinte,                          Vicepreşedinte,
……………..                            ………………….