Decizia C.N. nr. 1/2007 privind intocmirea si eliberarea Certificatului profesional curent

Informații referitoare la obținerea Certificatului Profesional Curent

Referitor la Certificatul Profesional Curent, dorim să facem următoarele precizări:
În conformitate cu prevederile Legii farmaciei nr. 266/2008 în forma consolidată aşa cum a fost ea publicată M.O. nr. 448/30.06.2009 partea I, precum şi a Normelor de aplicare publicate în M.O. nr. 538/03.07.2009 partea I, farmaciştii care vor deţine funcţia de farmacist şef într-o unitate farmaceutică (în cazuri de înfiinţări de noi unităţi farmaceutice, precum şi a schimbărilor farmacistului sef – pentru cei care vor prelua funcţia de şef), se vor adresa colegiilor judeţene pentru obţinerea Certificatului Profesional Curent.
De asemenea, acest document le este necesar și farmaciștilor care doresc să își exercite profesia în afara granițelor tării.
Metodologia de întocmire şi eliberare a Certificatului Profesional Curent, a fost stabilită prin Decizia Consiliului Naţional al C.F.R. nr. 1/2007, decizie publicată în Monitorul Oficial al României Partea I nr. 324 din 15.05.2007.
Vă prezentăm mai jos, principalele prevederi ale Deciziei nr. 1/2007, astfel:
– Certificatul Profesional Curent va fi întocmit de către Colegiul Farmaciştilor din România şi eliberat de colegiul teritorial la care este înregistrat solicitantul;
– Valabilitatea Certificatul Profesional Curent este de 3 luni de la data emiterii;
– În termen de maxim trei zile de la primirea solicitării de eliberare a Certificatului Profesional Curent, colegiul teritorial va transmite Colegiului Farmaciştilor din România cererea tip pentru întocmirea şi eliberarea documentului;
– În termen de maximum 30 zile de la primirea cererii, C.F.R. va întocmi certificatul şi îl va transmite colegiului teritorial;
– Pentru obţinerea Certificatului Profesional Curent, farmacistul va depune la colegiul teritorial, un dosar care va cuprinde următoarele documente:
1. cerere tip;
2. copie a diplomei de licenţă;
3. copie a Certificatului de membru al Colegiului Farmaciştilor din România;
4. copia actului de identitate sau a paşaportului solicitantului;
5. copii ale documentelor privind specialităţile obţinute;
6. atestarea colegiului teritorial la care este înregistrat farmacistul solicitant, privind existenţa sau nu a suspendării dreptului de exercitare a profesiei de farmacist ori a unei interdicţii temporare sau definitive în acest sens.- Certificatul Profesional Curent se va emite de către Colegiul Farmaciştilor din România care îl va realiza şi îl va transmite colegiului teritorial;- Colegiul teritorial, va întocmi un Registru de evidenţă – cu datele de identificare a Certificatelor Profesionale Curente eliberate farmaciştilor din judeţul respectiv – şi le va remite solicitanţilor sub semnătură de primire.