Despre noi


 

Colegiul Farmaciștilor din România – filiala județeană Călărași, se înființează ca organizație județeană, din structura Colegiului Farmaciștilor din România ( CFR). Acesta  a fost înființat prin Legea nr. 81/1997 privind exercitarea profesiei de farmacist, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului farmaciștilor din România ( ca organizaţie profesională, neguvernamentală, cu personalitate juridică, apolitică şi fără scop patrimonial, care reprezintă interesele profesiunii de farmacist,  are autonomie instituţională şi îşi exercită atribuţiile fără posibilitatea vreunei imixtiuni și cuprinde toţi farmaciştii, cetăţeni români, domiciliaţi în România, autorizaţi să practice profesiunea de farmacist,  pe baza autorizaţiei de liberă practică, eliberată de Ministerul Sănătăţii).

Legea nr. 81/1997 a fost abrogată de Legea nr. 305/2004,  conform căreia  exercitarea profesiei de farmacist se face pe baza certificatului de membru al Colegiului Farmaciştilor din România, care se acordă de către acesta.

Colegiul Farmaciştilor din România  organizaţie profesională, de interes public, apolitică şi fără scop patrimonial, având ca principal obiect de activitate controlul şi supravegherea exercitării profesiei de farmacist împreună cu Ministerul Sănătăţii,  se organizează şi funcţionează pe criterii teritoriale, la nivel naţional şi judeţean, respectiv la nivelul municipiului Bucureşti, raporturile fiind de autonomie funcţională, organizatorică şi financiară.

În prezent , exercitarea profesiei de farmacist, organizarea și funcționarea Colegiului Farmaciştilor din România, sunt reglementate prin Titlul IVX, din Legea 95/2006 (republicată), privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare.
În conformitate cu prevederile legale,  CFR este organism profesional, apolitic, fără scop lucrativ, de drept public, cu responsabilități delegate de autoritatea de stat, în domeniul autorizării, controlului și supravegherii profesiei de farmacist ca profesie liberală, de practică publică autorizată.

CFR are autonomie instituțională în domeniul său de competență, normativ și jurisdicțional profesional, iar Ministerul Sănătății urmărește modul de respectare a prevederilor legale în activitatea CFR.

CFR cuprinde toți farmaciștii cetățeni români,  precum și farmaciștii stabiliți în România care întrunesc condițiile de autorizare și care exercită profesia de farmacist în condițiile prezentei legi și sunt înregistrați la colegiile teritoriale.

Link  http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/71139

La nivelul  județului Călărași, Colegiul Farmaciștilor cuprinde în prezent un număr de 134  farmaciști care exercită profesia în farmaciile comunitare și 5 farmacii cu circuit închis, din teritoriu.

Colegiul farmaciștilor Călărași are  personalitate juridică, din anul 2004, an în care a fost  constituit și înregistrat la administrația financiară teritorială. La conducerea Colegiului Călărași, de la înființare au fost aleși următorii următorii Președinți: (2004-2008) –  farmacist primar Florica Gheorghe, (2008-2016) – farmacist Adina Bologan, iar în prezent (2016 -2020) – farmacist drd. Costel Grigore.

Colegiul a achiziționat în anul 2016 actualul sediu, aflat în Călărași, strada Cornișei, nr. 8, bloc B20, scara 3, apartament 1.

Colegiul are buget propriu,   veniturile  constituindu-se din:

  1. taxa de înscriere (10% din salariul minim pe economie)  ;
  2. cotizațiile membrilor (300 lei/an) ;
  3. contravaloarea serviciilor prestate membrilor sau persoanelor fizice și juridice;
  4. donații și sponsorizări de la persoane fizice și juridice;
  5. fonduri rezultate din manifestările culturale și științifice;
  6. organizarea de cursuri de educație profesională continuă ( pentru cursurile RBPF taxa este de 70 lei/farmacist participant, pentru celelalte cursuri, conferințe, simpozioane, valoarea taxei este stabilită de Biroul Consiliului județean).

Notă: Din încasările pentru cotizații și cursuri, se virează Colegiului Național al Farmaciștilor din    România,  30% din valoarea cotizațiilor și 15 lei/farmacist participant la cursuri.

 

Colegiul farmaciștilor, prin membrii săi, desfășoară  acţiuni de educaţie sanitară şi de promovare a sănătăţii în domeniul de competenţă a farmaciştilor; la nivelul județului, a fost semnat și se află în derulare un Protocol de colaborare cu Direcția de Sănătate Publică și Colegiul Medicilor Călărași, pentru cooperarea interinstituţională pe următoarele direcţii:

  1. derularea de acțini comune pentru sănătatea populației;
  2. derularea de acțiuni de colaborare medic-farmacist pentru prevenirea, identificarea, monitorizarea și rezolvarea problemelor de sănătate ale pacienților;
  3. Cooperarea pentru implementarea voluntară a proiectului „Recomandarea farmacistului”.

 

Proiectul „Imaginea Farmacistului”,  inițiat și dezvoltat de farmacist Costel Grigore, a fost  prezentat în Consiliul Național al Colegiului Farmaciștilor și la numeroase evenimente ale farmaciștilor.  Adunarea Generală a Colegiului Farmaciștilor  a votat în unanimitate implementarea la nivel de Colegiu Național a softului „Recomandarea farmacistului”, dezvoltat ca instrument al profesiei și concretizare a măsurilor propuse de „Imaginea farmacistului” ( vezi  revista Univers farmaceutic din 17 septembrie 2019).

Colegiul Județean este coorganizator al manifestărilor  „Zilele medicale călărășene”; evenimentul se desfășoară anual, în parteneriat cu OAMGMAMR și Colegiul Medicilor  Călărași.

Colegiul Farmaciștilor Călărași, participă la aceste manifestări prin susținerea unor  cursuri  de specialitate, cursuri  creditate cu   puncte de educație farmaceutică continuă.